Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Με την υποβολή της συμμετοχής αυτής παρέχεται στην TΣΙΜΠΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «AD DICTION PUBLISHING» ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, προκειμένου να τηρείται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και την ενωσιακή νομοθεσία (και από 25.5.2018 τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679) περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνονται προς την TΣΙΜΠΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η συγκατάθεση του συμμετέχοντα περιλαμβάνει όχι μόνο την τήρηση του αρχείου, αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών που τηρεί ή θα τηρεί η TΣΙΜΠΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο μέλλον κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και της ενωσιακής νομοθεσίας (και από 25.5.2018 τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679) περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την TΣΙΜΠΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τους σκοπούς των διαγωνισμών που διεξάγει μέσω της ιστοσελίδας www.naturanrg.gr

Η TΣΙΜΠΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται προς τις αρμόδιες αστυνομικές, ανακριτικές, δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές, στις περιπτώσεις που την παροχή των εν λόγω δεδομένων επιβάλλει ο νόμος.

Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρα δεδομένα που τον αφορούν προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 και της ενωσιακής νομοθεσίας (και από 25.5.2018 τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679) περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αντίστοιχα.

Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται μέσω E-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: natura@addiction.com.gr προς την TΣΙΜΠΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. επί της οδού Mακεδονίας 1, 12134, Περιστέρι, υπόψη: Τσιμπίδη Αθανασία.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την συμμετοχή σας στους εκάστοτε διαγωνισμούς και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας.