Αρχική Super foods Πώς θα δη­μιουρ­γή­σετε φύ­τρα

Πώς θα δη­μιουρ­γή­σετε φύ­τρα

Πώς θα δη­μιουρ­γή­σετε φύ­τρα-naturanrg

 

Τα φύτρα είναι έξοχη πηγή φυτικών ινών, αντιοξειδωτικών και βιταμινών, ειδικά το χειμώνα, που τα φρούτα και τα λαχανικά είναι περιορισμένα. Χάρη σε κάποια χημικά μόρια που περιέχουν, τροφοδοτούν τον οργανισμό με ενέργεια και μας αναζωογονούν. Βοηθούν στην ανανέωση των κυττάρων και καθυστερούν τη γήρανση.

Tης Μαρίας Γκέκα

Επειδή είναι πλούσια σε βιταμίνη Β12, όλες τις βιταμίνες Β, καθώς και βιταμίνες A, Κ και C, όπως επίσης σε ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, και άλλα θρεπτικά συστατικά είναι απολύτως απαραίτητα για όλους όσοι ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή ή είναι ωμοφάγοι.

Για να δη­μιουρ­γή­σε­τε φύ­τρα μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε ό­λων των ει­δών τους σπό­ρους: σι­τά­ρι, πρά­σι­νη σό­για, κόκ­κι­νη σό­για, άλ­φα­ άλφα, ρε­βί­θι, κάρ­δα­μο, φα­σό­λι, φα­κή, σι­νά­πι, σέ­λι­νο, ρα­πα­νά­κι, κλπ. Α­πο­φύ­γε­τε την κα­τα­νά­λω­ση φύ­τρων α­πό σπόρους σο­λα­νί­δων (ντο­μά­τα, πα­τά­τα), για­τί πε­ριέ­χουν το αλ­κα­λο­ει­δές σο­λα­νί­νη που εί­ναι τοξι­κή ου­σί­α. Α­κό­μη, χρη­σι­μο­ποι­ή­στε σπό­ρους που προ­έρ­χο­νται α­πό βιο­λο­γι­κές καλ­λιέρ­γειες, στις ο­ποί­ες δεν χρη­σι­μο­ποιού­νται χη­μι­κά λιπά­σμα­τα.

Μέ­θοδος  εκ­βλά­στη­σης

  1. Βάλ­τε σ’ έ­να πιά­το την πο­σό­τη­τα των σπό­ρων που θέ­λε­τε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε (20-50 γραμ­μά­ρια). Ξε­δια­λέξ­τε και α­φαι­ρέ­στε τους σπα­σμέ­νους ή ό­σους έ­χουν στίγ­μα­τα. Στη συ­νέ­χεια βάλ­τε τους σπό­ρους σ’ έ­να σου­ρω­τή­ρι και ξε­βγάλ­τε τους με ά­φθο­νο χλια­ρό νε­ρό. Έ­πει­τα, α­πλώστε τους στον πά­το ε­νός ευ­ρύ­χω­ρου δο­χεί­ου ή σ’ έ­να γυά­λι­νο βά­ζο. Φρο­ντί­στε το σκεύ­ος που θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε να είναι αρ­κε­τά με­γά­λο ώ­στε να γί­νε­ται εύ­κολα η κυ­κλο­φο­ρί­α του α­έ­ρα . Ε­πι­πλέ­ον να υ­πάρ­χει αρ­κε­τός χώ­ρος για να ανα­πτυ­χθούν οι φύ­τρες.
  1. Βάλ­τε το σκεύ­ος κά­τω α­πό τη βρύ­ση και α­φή­στε το νε­ρό να τρέξει, χω­ρίς πί­ε­ση­και να ξε­χει­λί­σει το δοχεί­ο για του­λά­χι­στον έ­να λε­πτό. Μ’ αυ­τό τον τρό­πο οι υ­γιείς σπό­ροι θα μείνουν στον πά­το ε­νώ οι α­κα­τάλ­λη­λοι θα α­πο­βλη­θούν. Η πο­σό­τη­τα νε­ρού που θα α­πο­μεί­νει στο δο­χείο πρέ­πει να εί­ναι 4-5 δά­χτυ­λα πά­νω α­πό το ε­πί­πε­δο των σπό­ρων. Σκε­πά­στε το δο­χεί­ο μ’ ένα ά­σπρο πα­νί α­ραι­ής ύ­φαν­σης (ή γά­ζα) και στα­θε­ρο­ποι­ή­στε το μ’ έ­να λά­στι­χο. Α­φή­στε τους στο νε­ρό, σε σκο­τει­νό μέρος, με θερ­μο­κρα­σί­α (15-25 βαθ­μούς Κελ­σί­ου) για 6-12 ώ­ρες.
  2. Ο χρό­νος που α­παι­τεί­ται για να φυ­τρώ­σουν οι σπό­ροι εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κός. Έ­τσι, λοι­πόν 6 ώ­ρες εί­ναι αρ­κε­τές για το σπό­ρο του σι­τα­ριού, της μη­δι­κής, του μο­σχο­σί­τα­ρου κ.λ.π., ε­νώ 10-12 ώ­ρες χρειά­ζο­νται τα φα­σό­λια, η σό­για, κ.λ.π. Λαμ­βά­νο­ντας υ­πό­ψη σας τις ειδι­κές αυ­τές πε­ρι­πτώ­σεις, θα βρεί­τε ποιες εί­ναι οι κα­τάλ­λη­λες συν­θή­κες για να βλα­στή­σουν οι σπό­ροι που έ­χει δια­λέ­ξει.
  1. Κα­τά τη διάρ­κεια του μου­λιά­σμα­τος των σπό­ρων α­να­πο­δο­γυ­ρί­στε το βά­ζο για να α­δειά­σει το νε­ρό. Α­μέ­σως ξε­πλύ­ντε τους σπό­ρους με χλια­ρό νερό, α­κολου­θώ­ντας την ε­ξής δια­δι­κα­σί­α: το­πο­θε­τή­στε το στό­μιο του βά­ζου κλει­σμέ­νο ό­πως εί­ναι με τη γά­ζα στο τρε­χού­με­νο νε­ρό της βρύ­σης. Στη συ­νέ­χεια α­να­πο­δο­γυ­ρί­στε το με προ­σο­χή μέ­χρι ν’ α­δειά­σει ό­λο το νε­ρό.
  2. Οι σπό­ροι χρειά­ζο­νται ξέ­πλυ­μα 2 φο­ρές την η­μέ­ρα για τις πρώ­τες 2-3 η­μέ­ρες. Με­τά 1 φο­ρά την η­μέ­ρα εί­ναι αρ­κε­τή, με μό­νη ε­ξαί­ρε­ση τους σπό­ρους της σό­γιας και των ρε­βι­θιών που χρειά­ζο­νται ξέ­πλυ­μα 3 ή και πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές. Με­τά α­πό κά­θε ξέ­πλυ­μα οι σπό­ροι πρέ­πει να φυ­λάσ­σο­νται σε μέ­ρος σκο­τει­νό (σε ντου­λά­πι ή σε μπου­φέ). Συ­νε­χίστε να ξε­πλέ­νε­τε τους σπό­ρους για 3-5 η­μέρες μέ­χρι να φτά­σουν οι φύ­τρες τους τα 3-4 εκ. μή­κος.
* Πριν κα­τα­να­λώ­σε­τε τα φύ­τρα

α­κο­λου­θήστε την πα­ρα­κά­τω δια­δι­κα­σί­α για να τα ε­μπλου­τί­σε­τε με την πο­λύ­τι­μη χλω­ρο­φύλ­λη. Α­φή­στε το βά­ζο εκτε­θει­μέ­νο στο φυ­σι­κό φως, σε έμ­με­σο –πλά­γιο φω­τι­σμό για 6-7 ώ­ρες. Με τη μέ­θο­δο αυ­τή α­να­πτύσ­σο­νται μι­κρά φυλ­λα­ρά­κια. Αν δεν τα κα­τα­να­λώσε­τε α­μέ­σως, μπο­ρεί­τε να δια­τη­ρή­σε­τε στο ψυ­γεί­ο για 1 ε­βδο­μά­δα πε­ρί­που.

Προηγούμενο άρθροH παρέα που σώζει τη ζωή σας
Επόμενο άρθρο5 μυστικά που θα σας κάνουν να αδυνατίσετε χωρίς δίαιτα